വീട്ടുവളപ്പിലെ ചെറു കൃഷികൾ

കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടുവളപ്പിലെ ചെറു കൃഷിയിലേർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഉൽപ്പാദന – പരിപാലന മുറകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ചില വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ ചുവടെ നല്‍കുന്നു.‍ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ വീഡിയോകൾ.

ദയവായി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക .

1. മുരിങ്ങ കൃഷി –
https://youtu.be/LHaW9guJ9Zs

2. കൂർക്ക കൃഷി – https://youtu.be/FEuRfiLYTXs

3. ചീര കൃഷി –
https://youtu.be/tjS-gIf-LLQ

4. കറിവേപ്പില കൃഷി –
https://youtu.be/AheMs8DQNUM

5. കപ്പ കൃഷി –
https://youtu.be/wjadUXHv4II

6. കാച്ചിൽ കൃഷി –
https://youtu.be/4GCEoNHTuQo

7. മധുരകിഴങ്ങ് കൃഷി –
https://youtu.be/LDFhGpsFLH8

8. കൂവ കൃഷി –
https://youtu.be/GkVkHTVFWDk

9. ഇഞ്ചി കൃഷി –
https://youtu.be/tcDvEV5FjWI

10. മഞ്ഞൾ കൃഷി
https://youtu.be/2HLGtSb5xZ8

Advertisements

വായ്പയെടുത്ത് മൽസ്യ കൃഷി; വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുളത്തിൽ വിഷം കലക്കി; കൊടുംക്രൂരത

Watch “വായ്പയെടുത്ത് മൽസ്യ കൃഷി; വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുളത്തിൽ വിഷം കലക്കി; കൊടുംക്രൂരത” on YouTube

Maharani Rutan

Vedic Philosophical Ayurvedic Theoretical Blogs, Predictions, Remedies and Services

UPLB Perspective

Latest UPLB and Southern Luzon News

Home Ownership 101

Mortgage Experts

From page to stage - and everything in between

The latest news, reviews and features on theatre, books, TV, culture and life

Michael (Mike) Copple

Christian Author, Parachutist -USAF- retired-

I am Beautiful.

Adoration in Eucharistic Silence-Deep calls unto deep.

Guam Christian Blog

Lifting up God’s people

Let Go & Let God

Meditations of Thomas N Kirkpatrick

Furin Chime

Books and Ideas--Vanishing Literature Series

Rosebud's Diary

J'adore la cosmétique

Berkley Evangelistic Association

Spreading The Gospel Of Jesus Around The World

TURNING THIRTY HEALTHY

BUILDING A PERFECT WORK/ LIFE BALANCE FOR THE BUSY CAREER GIRL

Eddie silver

not a whole lot really

Mechanovation

Unveiling the Wonders of Mechatronics

Peter Corr

Art & Photography

Thicket & Thorp

Islamic & Ottoman History // Cultural & Political Critique // Poetry & Prose

doubtfulsea

adventure fantasy

Dvar Malchus 770

A taste of the Lubavitcher Rebbe's eye-opening talks from 5751-52 -- The "latest word" on Geuloh!

exploRVistas

Don't just see it..BE it! ©

The Wandering Native

Exploring the past in the Near East

Grateful

"All of life is business with God..." John Calvin

WAGGLE DUFF - FREE GOLF FANTASY LEAGUE

FREE FANTASY GOLF LEAGUE | BETTING PREVIEWS | GOLF COMMUNITY

The Pterosaur Heresies

There's something very wrong with our pterosaurs.

Life's An Adventure

Beth's Adventures

THE BEST OF SCOTLAND

Travels and Hikes in Scotland and the World - photos, experiences and opinions on destinations and walks

SnowAngelz: Canadian fans of David Archuleta

A community of David Archuleta fans from Canada and around the world.

Medinfo - Koronavírus információk

Az OESZK speciális gyűjteménye a koronavírussal kapcsolatban

The Bottom Line

Emory University's Internal Medicine Case Conferences

Shit & Not Shit Things in Reading

STiR-ring the Reading pot with a shitty stick

Life and Other Disasters

A great site about books, TV, movies, life and other disasters just like it

Beyond Velocity

Coding this side of eternity - simple, direct, efficient.

PAINE Podcast and Medical Blog

No PAINE......No Gain

Global Academic View

Global Macro Investment Research and Editorials

ted.today

A Blog by Ted Leach

Blue Rhymez Entertainment

Your Top Reliable Source For Verified New Music And Daily Entertainment

VK5PAS

Amateur Radio

Kevin P. Mick Photography

Documentary Photography with a Socio-Environmental Bent

News from the Blue

The place for all the latest news from the UK Alumni Association

Garden of Words

tended by poet Frances Donovan