Category: Catholic Prayers

വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന Prayer for the Priests (Malayalam)

വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള  പ്രാര്‍ത്ഥന

Prayer for the Priests (Malayalam)

നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ, അങ്ങേ ദാസന്‍മാരായ വൈദികര്‍ക്ക് യാതൊരാപത്തും വരാതെ അങ്ങേ തിരു ഹൃദയത്തില്‍ അഭയം നല്കണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസംതോറും എടുക്കുന്ന അവരുടെ അഭിഷിക്ത കരങ്ങളെ മലിനമാക്കാതെ കാക്കണമേ. അങ്ങേ വിലയേറിയ തിരുരക്തത്താല്‍ നനയുന്ന അവരുടെ നാവുകളെ നിര്‍മ്മലമായി കാത്തുക്കൊള്ളണമേ. ശ്രേഷ്ടമായ അങ്ങേ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മഹനീയമുദ്ര പതിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളില്‍ നിന്ന് അകറ്റുകയും വിശുദ്ധമായി കാത്തുക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ ദിവ്യസ്നേഹം അവരെ ലോകതന്ത്രങ്ങളില്‍ നിന്നു സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങള്‍ ഫലസമൃദ്ധമായി ഭവിക്കട്ടെ. അവരുടെ ശുശ്രുഷ ലഭിക്കുന്നവര്‍ ഇഹത്തില്‍ അവരുടെ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തില്‍ നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിന്റെ മകുടവും ആയിത്തീരട്ടെ.

ആമേന്‍.

ലോകരക്ഷകനായ ഈശോ, അങ്ങേ പുരോഹിതരെയും വൈദിക ശുശ്രുഷകരെയും ശുദ്ധികരിക്കേണമേ.

വൈദികരുടെ രാജ്ഞിയായ മറിയമേ, വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി, വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട  കുഞ്ഞച്ചാ, വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ

Prayer at Gathsemene

Prayer for All Things Necessary to our Salvation

Prayer for All Things Necessary to our Salvation


O My God, I believe in Thou; Do Thou strengthen my faith.
All my hopes are in Thee; Do Thou secure them.
I love Thee with my whole heart; teach me to love Thee daily more and more.
I am sorry taht I have offended Thee,  do Thou increase my sorrow.
I adore Thee as my first beginning, I aspire after Thee as my last end.
I give Thee thanks as my constant benefactor;  I call upon Thee as my sovereign protector.
Vouchsafe, O my God, to conduct me by Thy wisdom, to restrain me by Thy justice,
to comfort me by Thy mercy, to defend me by Thy power.
To Thee, I desire to consecrate all my thoughts, words, actions and sufferings;
that henceforward I may think only of Thee,  speak of Thee,
refer all my actions to Thy greater glory, and suffer willingly, whatever Thou shall appoint.
Lord, I desire that in all things, Thy will may be done, because it is Thy will, and the manner that Thou willest.
I beg of Thee, to enlighten my understanding, To inflame my heart,  to purify my body, and to sanctify my soul.
Give me strength, O my God, to expiate my offenses, to overcome my temptations, to subdue my passions,
and to acquire the virtues proper in my state of life.
Fill my heart, with tender affection, for Thy goodness, hatred of my faults, love of my neighbour, and contempt of the world.
Let me always, remember to be submissive to my superiors, condescending to my inferiors, faithful to my friends and charitable to my enemies.
Assist me to overcome sensuality by mortification, avarice by alms deeds, anger by meekness, and tepidity by devotion.
O my God, make me prudent in my undertakings, courageous in dangers, patient in affliction, and humble in prosperity.
Grant that I may be ever attentive at my prayers, temperate at my meals, diligent at my employments, and constant resolution.
Let my conscience be ever upright, and pure, my exterior modest, my conversation edifying and my comportment regular.
Assist me, that I may continually labour to overcome nature, to correspond with Thy grace, to keep Thy commandments,
and to work out my salvation.
Discover to me, O my God, the nothingness of this world, the greatness of heaven, the shortness of time, and the length of eternity.
Grant that I may prepare for death, that I may fear Thy judgment, escape hell and in the end obtain Heaven, through Jesus Christ, my Lord. Amen.

Prayer after Confession

Prayer after Confession

O Lord God of my salvation, the savior and benefactor of my soul, I am truly sorry for my every transgression and I firmly resolve never again to offend you by my sins, and sincerely promise to amend my way of life. Implant in me the fear of your blessed commandments, that I may trample down all carnal appetites and may lead a godly life, both thinking and doing such things as are well-pleasing unto you. I pray you, grant unto me the grace of your Holy Spirit, that thus strengthened, I may shun all evil deeds, works, words and thoughts, and may avoid all the snares of the evil one. Shine in my heart with the true sun of your righteousness, enlighten my mind and guard all my senses, that walking uprightly in the way of your statutes, I may attain unto life eternal. Amen.

Prayer after Holy Communion

Prayer after Holy Communion

I thank Thee, O Lord my God, for Thou hast not rejected me, a sinner, but hast made me worthy to be a partaker of Thy Holy Things. I thank Thee, for Thou hast permitted me, the unworthy, to commune of Thy most pure and Heavenly, Gifts. But, O Master Who lovest mankind, Who for our sakes didst die and rise again, and gavest us these awesome and life-creating Mysteries for the good and sanctification of our souls and bodies; let them be for the healing of our soul and body, the repelling of every adversary, the illumining of the eyes of my heart, the peace of my spiritual power, a faith unashamed, a love unfeigned, the fulfilling of wisdom, the observing of Thy commandments, the receiving of Thy divine grace, and the attaining of Thy Kingdom. Preserved by them in Thy holiness, may I always remember Thy grace and live not for myself alone, but for Thee, our Master and Benefactor. May I pass from this life in the hope of eternal life, and so attain to the everlasting rest, where the voice of those who feast is unceasing, and the gladness of those who behold the goodness of Thy countenance is unending. For Thou art the true desire and the ineffable joy of those who love Thee, O Christ our God, and all creation sings Thy praise forever. Amen.

Prayer before Holy Communion

Prayer before Holy Communion

O Lord and Master Jesus Christ, our God, who alone hath power to forgive the sins of men, do thou, O Good One who lovest mankind, forgive all the sins that I have committed in knowledge or in ignorance, and make me worthy to receive without condemnation thy divine, glorious, immaculate and life-giving Mysteries; not unto punishment or unto increase of sin; but unto purification, and sanctification and a promise of thy Kingdom and the Life to come; as a protection and a help to overthrow the adversaries, and to blot out my many sins. For thou art a God of Mercy and compassion and love toward mankind, and unto Thee we ascribe glory together with the Father and the Holy Spirit; now and ever, and unto ages of ages. Amen.

Evening Prayer

Evening Prayer


Be present, O Lord, and protect us through the silent hours of this night, that we who are wearied with the work and changes of this fleeting world, may rest upon thy eternal changelessness. Amen.

Evening Prayer

Lord, God our Father, if during this day I have sinned in word, deed or thought forgive me in Your goodness and love. Grant me peaceful sleep; protect me from all evil and awake me in the morning that I may glorify you, Your Son and Your Holy Spirit now and forever and ever. Amen.

Morning Prayer

Morning Prayer

O God, who art faithful and true, who hast mercy on thousands and ten thousands of them that love Thee, the Lover of the Humble, and the Protector of the needy, of whom all things stand in need, for all things are subject to thee; look down upon this Thy people, who bow their heads to Thee, and bless them with spiritual blessing. “Keep them as the apple of Thine eye,” preserve them in piety and righteousness, and vouchsafe them eternal life in Christ Jesus, Thy beloved Son, with whom glory, honor, and worship be to Thee and to the Holy Spirit, now and always, and forever and ever. Amen.

Student’s Prayer

Student’s Prayer

Christ my Lord, the Giver of light and wisdom, who opened the eyes of the blind man and transformed the fishermen into wise heralds and teachers of the gospel through the coming of the Holy Spirit, shine also in my mind the light of the grace of the Holy Spirit. Grant me discernment, understanding and wisdom in learning. Enable me to complete my assignments and to abound in every good work, for to You I give honor and glory. Amen.

The Memorare – Catholic Prayer

The Memorare


Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that any one who fled to thy protection, implored thy help or sought thy intercession, was left unaided. Inspired by this confidence, We fly unto thee, O Virgin of virgins my Mother; to thee do we come, before thee we stand, sinful and sorrowful; O Mother of the Word Incarnate, despise not our petitions,  but in thy mercy hear and answer them. Amen.

Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit

Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit


O Lord Jesus Christ Who, before ascending into heaven, did promise to send the Holy Ghost to finish Your work in the souls of Your Apostles and Disciples, deign to grant the same Holy Spirit to me that He may perfect in my soul the work of Your grace and Your love. Grant me the Spirit of Wisdom, that I may despise the perishable things of this world and aspire only after the things that are eternal; the Spirit of Understanding, to enlighten my mind with the light of Your divine truth;
the Spirit of Counsel, that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven;
the Spirit of Fortitude, that I may bear my cross with You and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation;
the Spirit of Knowledge, that I may know God and know myself and grow perfect in the science of the Saints;
the Spirit of Piety, that I may find the service of God sweet and amiable;
the Spirit of Fear, that I may be filled with a loving reverence towards God and may dread in any way to displease Him.
Mark me, dear Lord, with the sign of Your true disciples and animate me in all things with Your Spirit. Amen.

Prayer upon Entering a Church

Prayer upon Entering a Church


I will come into Your house in the greatness of Your mercy: and in fear I will worship toward Your holy temple. Lead me, O Lord, in Your righteousness because of my enemies; make Your way straight before me, that with a clear mind I may glorify You forever, One Divine Power worshiped in three persons: Father, Son, and Holy Spirit. Amen.

Prayer of Thanksgiving

Prayer of Thanksgiving


We thank You, O Master, lover of mankind and benefactor of our souls, that even today You have made us worthy of Your heavenly and immortal Mysteries. Make straight our path. Make us all firm in fear of You. Protect our lives and secure our steps, through the prayers and supplications of the glorious Mother of God and ever-virgin Mary, and of all Your saints.

Prayer to One’s Patron Saint

Prayer to One’s Patron Saint

Saint (Name), Holy Mother of God and all the saints, who have pleased God in Your lives; pray to Christ my Lord that I might live this day in peace love and humility. Pray unto God for me, O Holy Saint (Name), well-pleasing to God: for I turn to you, who are a speedy helper and intercessor for my soul.

Child’s Prayer for Parents

Child’s Prayer for Parents

Heavenly Father, bless my parents and all those who love and care for me. Help me in all ways to be respectful and obedient to them according to Your will. Send down upon me Your grace to perform all my duties carefully and faithfully, to avoid unacceptable company and influence and to resist all temptation that may come my way. Help me Lord to live a serious, good and godly life, praising You constantly and glorifying Your holy Name. Amen.

Parents Prayer for Children

Parents Prayer for Children

O God, our heavenly Father, Who lovest mankind, and art most merciful and compassionate, have mercy upon our children, Thy servants, (their names), for whom I humbly pray Thee, and commend them to Thy gracious protection. Be Thou, O God, their guide and guardian in all their endeavors; lead them in the path of Thy truth, and draw them near to Thee, that they may lead a godly and righteous life in Thy love and fear; doing Thy will in all matters. Give them grace that they may be temperate, industrious, diligent, devout and charitable. Defend them against the assaults of the enemy, and grant them wisdom and strength to resist all temptation and corruption of this life; and direct them in the way of salvation, for the merits of Thy Son, our Savior Jesus Christ, and the intercessions of His Holy Mother, and Thy blessed saints. Amen.

Prayer of Married Persons

Prayer of Married Persons

My bountiful God, I beseech Thee, listen to my humble prayer, that I may ever feel that the married state is holy and that I must keep it holy. Grant Thy grace that I may never sin against the faithfulness and love of this marriage. Foster between us the spirit of understanding and of peace, that no strife, quarrel or misunderstanding, may arise between us. Grant us health and our daily bread, whereby we may serve Thee more. Amen.