Category: Lyrics – Malayalam

Tharilam Meyyil Mishiha… Lyrics Malayalam

Song: Tharilam Meyyil

Album: Swargeeya Ragam

താരിളം മെയ്യിൽ മിശിഹാ
രുധിരം ചൊരിഞ്ഞു നിന്നു
ദൂരെയായ് തീയും കാഞ്ഞു
നിർദയം ശിമയോൻ നിന്നു
കോഴി കൂവോളവും
കർത്താവിനെ മറന്നു

(താരിളം മെയ്യിൽ… ശിമയോൻ നിന്നു )

ആ നോക്കിലെ ശോക സൗമ്യതയാൽ
ആഴങ്ങളെ യേശു പുൽകി നിന്നു (2)
ആത്മ താപമേറ്റ ശിമയോൻ
കണ്ണുനീർ വാർത്തു

  (താരിളം മെയ്യിൽ…കർത്താവിനെ മറന്നു)
  (താരിളം മെയ്യിൽ… ചൊരിഞ്ഞു നിന്നു)

സ്നേഹാർദ്രതെ എത്ര നാളുകളായ്
നീ നോക്കിയെൻ പാപ വീഴ്ചകളെ (2)
പാറ പോലെ നിന്ന ഹൃദയം
ഇന്നിതാ തേങ്ങി.

(താരിളം……. കർത്താവിനെ മറന്നോ)
(താരിളം…… ചൊരിഞ്ഞു നിന്നു )

Ponnoliyil Kallara… Malayalam lyrics

Song: Ponnoliyil Kallara

Album: Snehamalyam

പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു
മഹിമയോടെ നാഥനുയിർക്കുന്നു
മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനിയിതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു (2)

തിരുശിരസ്സിൽ മുൾമുടി ചൂടിയവൻ
സുരഭിലമാം പൂങ്കതിരണിയുന്നു
കണ്ണീരിൽ മുങ്ങിയ നയനങ്ങൾ
കനകം പോൽ മിന്നി വിളങ്ങുന്നു (2)

             (പൊന്നൊളിയിൽ…..)

പുകപൊങ്ങും മരണത്താഴ്വരയിൽ
പുതുജീവൻ പൂങ്കതിരണിയുന്നു
മാനവരും സ്വർഗ്ഗനിവാസികളും
വിജയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകുന്നു (2)

പൊന്നൊളിയിൽ കല്ലറ മിന്നുന്നു
മഹിമയോടെ നാഥനുയിർക്കുന്നു
മുറിവുകളാൽ മൂടിയ മേനിയിതാ നിറവോലും പ്രഭയിൽ മുഴുകുന്നു

Kanuka Kroosin Pathayil… Malayalam lyrics

Song. Kanuka kroosin

Album: Sneharaagam

കാണുക ക്രൂശിൻ പാതയിൽ
പാതയിൽ  പാതയിൽ പാതയിൽ
ഘോരമാം മരക്കുരിശേന്തി
പോകുമാ ദേവകുമാരൻ

കാണുക ക്രൂശിൻ പാതയിൽ
പാതയിൽ  പാതയിൽ പാതയിൽ

നിൻ ദാഹമൊക്കെയും തീർക്കാൻനിനക്കായ്
രക്ഷയിൻ ജലവും ഞാനേകി(2)
അതിൻ ഫലമായ് നീ നൽകി എനിക്കായ്
ഘോരമാം കൈപ്പുനീർ മാത്രം(2)
എൻ പ്രിയ ജനമേ എൻ പ്രിയ ജനമേ
എന്തു ഞാൻ തിന്മകളേകി(2)
ഈ പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിപ്പാനായ്
എൻ പ്രിയ താതാ നിൻ ഹിതമോ

കാണുക ക്രൂശിൻ പാതയിൽ
പാതയിൽ  പാതയിൽ പാതയിൽ

നിൻ താപമൊക്കെയും തീർക്കാൻ നിനക്കായ് നന്മകളഖിലവുമേകി(2)
അതിൻ ഫലമായ് നീ നൽകി എനിക്കായ്
ഘോരമാം മരക്കുരിശല്ലോ(2)
എൻ പ്രിയ താതാ എൻ പ്രിയ താതാ
എന്നെ നീ കൈവെടിഞ്ഞോ(2)
ഈ പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിപ്പാനായ്
എൻ പ്രിയതാതാ നിൻ ഹിതമോ

കാണുക ക്രൂശിൻ പാതയിൽ
പാതയിൽ  പാതയിൽ പാതയിൽ

Muthe Ponne Pinangalle – Lyrics – Action Hero Biju Song

മുത്തേ പൊന്നേ പിണങ്ങല്ലേ
എന്തേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാന്‍
മുത്തേ പൊന്നേ പിണങ്ങല്ലേ
എന്തേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാന്‍

എന്തിന്നു പെണ്ണേ നിനക്കിന്നു പിണക്കം
നീയെന്റെ കരളല്ലേ
രാവിന്റെ മാറില്‍ മയക്കം കൊള്ളുമ്പോള്‍
നീയല്ലൊ കനവാകെ
പകലിന്റെ മടിയില്‍ മിഴി തുറന്നാല്‍
രാവത്തും വരയ്ക്കും നിന്‍രൂപം മുന്നില്‍
മൊത്തത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നീയെന്റെ നിഴലും
വെളിച്ചമെന്നില്‍ തൂകുന്ന വിളക്കും


മുത്തേ പൊന്നേ…

താനേ തന്നന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ… (2)

ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിക്കുപോകാം
പൂരപ്പറമ്പാകെ തട്ടിമുട്ടി നടക്കാം
താനേ തന്നന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ
ചേലുള്ള കല്ലുള്ള മാലകള്‍ വാങ്ങാം
കണ്ണാടി വളവില്‍ക്കും കടയിലും കേറാം
താനേ തന്നന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ
കണ്ണോട് കണ്ണോരം നോക്കിയിരിക്കാം
കാതോട് കാതോരം കഥകള്‍ പറയാം


മുത്തേ പൊന്നേ…

താനേ തന്നന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ… (4)

Maalakha Vrindam Nirannu… Malayalam Lyrics

Album: Snehadhara

മാലാഖ വൃന്ദം നിരന്നു
വാനിൽ മാധുര്യ ഗീതം പൊഴിഞ്ഞു
മാലോകരാമോദമാർന്നീ
പാരിൽ ആ ഗാനമേറ്റേറ്റു പാടി…. (2)

അത്യുന്നതത്തിൽ മഹത്വം
സർവ്വശക്തനാമീശന്നു സ്തോത്രം
സന്മനസ്സുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭൂവിൽ
സന്തത ശാന്തി കൈവന്നു…

ദൈവകുമാരൻ പിറന്നു
മർത്യരൂപം ധരിച്ചേകജാതൻ (2)
ആത്മാഭിഷിക്തൻ വരുന്നു
ലോകമെങ്ങും പ്രമോദം നിറഞ്ഞു
ലോകമെങ്ങും പ്രമോദം നിറഞ്ഞു

[മാലാഖ വൃന്ദം……. ]
[അത്യുന്നതത്തിൽ മഹത്വം…. ]

ഉണരൂ ജനാവലി ഒന്നായ്
വേഗമുണരൂ മഹേശനെ വാഴ്ത്താൻ (2)
തിരുമുൻപിലെല്ലാമണയ്ക്കാം
തന്റെ തിരുനാമമെന്നും പുകഴ്ത്താം
 തന്റെ തിരുനാമമെന്നും പുകഴ്ത്താം

[മാലാഖ വൃന്ദം……. (2)  ]
[അത്യുന്നതത്തിൽ മഹത്വം….(2)  ]