Blog

നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം

വല്ലാത്ത തലവേദന കാരണം പരിചയമുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ഗുളിക വാങ്ങാൻ പോയതാണ് , ഫാർമസിസ്റ്റില്ല … കടയിലെ പയ്യനോടു പറഞ്ഞു , അവൻ ഗുളിക തന്നു … പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ തിരക്കി – ” ബോസ് എവിടെ ? ലീവാണോ ?” “അല്ല ! അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര തലവേദന .. ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി കഴിച്ചാൽ കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയതാ ….” ഞാൻ വാങ്ങിയ […]

എന്താണ് ഉബുണ്ടു ?

ഉബുണ്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ? എന്താണ് ഉബുണ്ടു ? മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ഒരനുഭവം പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വിശദമാക്കാം. ആ സുഹൃത്തിനൊരു മകളുണ്ട്. . ഒരു മിടുക്കി പെൺകുട്ടി .ഒമ്പതു വയസ്സുകാരി . നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അവളുടെ വായനാമുറിയിൽ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതു കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഒരു വൃത്തികെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചു പോയി ” ഓ ഇത്രയുമൊക്കെ […]

Poem: “This City”

(Photo property of FBC, Omnia Caelum Studios València) THIS CITY… _________________________ I walk the streets of this city, without a plan in my head, I hope to find, perhaps randomly, those that were not left for dead, but all I find are just eyes that look out, looking […]

മഴക്കാറ്റ്

നീലകാശത്തിൻ സ്വരനിസ്വരങ്ങളിൽ വാർമുകിലു ചിന്തിയ മാറ്റൊലികൾ !! #മഴക്കാറ്റ് Rain wind; echoes shed by rain clouds in the flutters of blue sky ~ Akhila മഴക്കാറ്റ്

Breaking a forty year habit

Philosophy view of habit A settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. A long loose garment worn by a member of a religious order. A person’s health or constitution. Biblical view of habit The bible did not mention habits, but it gives […]

Lacework – Poem by Ali Grimshaw

Your error is forgetting that you also began as a seed. The starfish that loses an arm still thrives brightly seaward. The coyote howls, then listens through darkness to return to his pack. The angel oak’s reach is far and long regardless of scarred branches. Can you see […]

A Touch of Gold (haiku)

Flash of gold outside Goldfinch harvests sunflowers dumping fiber shells Posing for photos Spreading his wings he flies off A glorious array ***** Photos: Dwight L. Roth A Touch of Gold (haiku)

wash away all the fears

Photo by Artem Sapegin on Unsplash the sky bleedseach day,renewingitself in its journey,which, yes,is sometimesfrayed aroundthe edges, and is alsopure warmthin its acceptance ofa knowingwe holddeep inside,which,reminds us to lookto the sky, intimes of worry,knowing we shallsee all of ourselvesin the glory we beholdon an early morning sun […]

Stream of Dreams

With heavy eyes drifting awayfloating on the stream of dreamswhere bright sunshine warms her wrinkled faceand life is buoyant and carefreeNo worries from the past as the present unfolds,a glimpse through bright eyes of youthbehind eyes of old ©2021 Linda Lee Lyberg dVerse Poets Pub: Quadrille No. 132- […]

Capturing Alive

To capture Alive, I leaned my chest towards the end of a massive boulder. What was I thinking? Inch even closer. Never let our years passed us by without trying. Wasn’t Alive enough, so I moved a few more inches just a shy away from plunging into the […]

Verdant Moments

The view from Yellow Rock Outlook, Devil’s Den Park ~ humid lush and green valley ripe with summer growth my verdant moments ~ The park is over flowing with limestone bluffs and boulders. I finally got out in the woods to feed my body and soul this Sunday. […]

The End of Existence

Dear human!You know your journey You know your destiny But the need of money? Beyond the basic needsSearching your agony!We get to see a dead bodyOn our journey of each dayTraveling to it’s destiny After a beautiful journey On the way to heaven/hellThe soul may rest on hillLooking […]

good boy, Kyu

this morning the pills have not been there kitchen top cabinet not there but of course the world wouldn’t explode if he didn’t take the pills for one day Things were going too fine to slip downhill now He didn’t need the pills. It actually was like the […]

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.