Author Archives

Nelson

"It is love alone that gives worth to all things." St. Theresa of Avila
"In the Evening of Life We will be Judged on Love Alone." – St. John of the Cross.

Full Audio Bible in Malayalam സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ

Nelson MCBS

സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ

=============== (ഉല്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ :  പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ) ലിങ്കുകൾ ചുവടെയും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (ഒരുതവണമുഴുവൻ കേൾക്കാൻ 105 മണിക്കൂർ മാത്രം) ദൈവത്തിന്റെ പ്രീയ കുഞ്ഞേ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി മുഴുവൻകേൾക്കുക

പഴയ നിയമം : OLD TESTAMENT
——–
ഉല്പത്തി 
https://youtu.be/lyTz91eCuRE
പുറപ്പാട്
https://youtu.be/xuZzvaTXTwc
ലേവ്യർ 
https://youtu.be/0bGGDAT4PCQ
സംഖ്യ 
https://youtu.be/iNmD1gKZICs
നിയമവാർത്തനം 
https://youtu.be/s1mZ5xV1bnc
ജോഷ്വ 
https://youtu.be/ZxZw0-iqK_o
ന്യായാധിപന്മാർ 
https://youtu.be/rWabKNRLBK0
റൂത്ത്‌ 
https://youtu.be/AS_9e_5J4KI
1 സാമുവൽ
https://youtu.be/CpdyZla7J9A
2 സാമുവൽ 
https://youtu.be/LSfx6rlnGo8
1 രാജാക്കന്മാർ
https://youtu.be/VpaLI5X3F7U
2 രാജാക്കന്മാർ
https://youtu.be/Y9hK3S541MQ
1 ദിനവൃത്താന്തം
https://youtu.be/3iO–jpmkUM
2 ദിനവൃത്താന്തം
https://youtu.be/5CZHA1PyF7U
എസ്രാ
https://youtu.be/jRxxQMoGN-U
നെഹെമിയ 
https://youtu.be/lWUTcFtm3J8
തോബിത്ത്‌ 
https://youtu.be/rRHjGIJTjBs
യൂദിത്ത്‌ 
https://youtu.be/UcsNKqGXLF8
എസ്തേർ 
https://youtu.be/C6qnFzSj6Rs
1 മക്കബായർ 
https://youtu.be/nVg_BPslhos
2  മക്കബായർ
https://youtu.be/EcFjRKg_A68
ജോബ്
https://youtu.be/ZjaXgk7kubU
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
https://youtu.be/F-vmVqdHBHU
സുഭാഷിതങ്ങൾ
https://youtu.be/YouMOkMWt2Q
സഭാപ്രസംഗകൻ
https://youtu.be/5FC7qj9WDMo
ഉത്തമഗീതം
https://youtu.be/9Xz0BPiqJpg
ജ്ഞാനം
https://youtu.be/_e4MPFOQYMs
പ്രഭാഷകൻ
https://youtu.be/EkPg7L8_fQo
ഏശയ്യാ
https://youtu.be/Yj-g6AMX4Cs
ജെറമിയ
https://youtu.be/WbLvS3yBRv8
വിലാപങ്ങൾ
https://youtu.be/FYsk4dLaUbQ
ബാറൂക്ക്  
https://youtu.be/pb07Fv3KbjM
എസെക്കിയേൽ  
https://youtu.be/pqxZQXOqxn0
ദാനിയേൽ
https://youtu.be/f_8NVvIoHcM
ഹോസിയ
https://youtu.be/AXEfStf0GKI
ജോയേൽ 
https://youtu.be/UBdvOxLaBAk
ആമോസ്  
https://youtu.be/Mcdd6EdKw74
ഒബാദിയ 
https://youtu.be/prm0wt7Am9Q
യോനാ  
https://youtu.be/gE6AuZGEbhI
മിക്കാ 
https://youtu.be/uDKhrGWwLDs
നാഹൂം 
https://youtu.be/PLABbQhG5hk
ഹബക്കൂക്ക് 
https://youtu.be/KtXdgX5KjUI
സെഫാനിയ 
https://youtu.be/utlhTJbaMAc
ഹഗ്ഗായി
https://youtu.be/KK8c9GEuH_4
സഖറിയാ  
https://youtu.be/amRZS2EVV0A
മലാക്കി  
https://youtu.be/fVO403fDWLw

===== പുതിയ നിയമം : NEW TESTAMENT ====

വി.മത്തായി…

View original post 73 more words

Being A Woman

Banter Republic

I’ve always flirted with the idea of being one these miracle creatures. Behind every successful woman is a basket of dirty laundry. The quickest way to know a woman is to go shopping with her. You learn so much on that trip. If she has an inferiority complex, an impulse buyer, and if she’s batshit crazy. Women know, they just know. Even if they didn’t know, they would still know. Men probably won’t get this, but women will because they know. Women are the type to wake you at 2 am to ask you if you’d still love her if she were a frog or some shit. And you have to answer yes to go back to sleep.

Greatness. The great and almost only comfort about being a woman is that one can always pretend to be more stupid than one is and no one is surprised. Being a…

View original post 579 more words

Way of the Cross in Hindi / क्रूस-मार्ग 

Nelson MCBS

क्रूस-मार्ग

(Way of Cross )

प्रारंभिक प्रार्थना

अगुआ: हे प्रेमी पिता परमेश्वर आपने इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने
इकलौते पुत्र को दे दिया, जिसने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर
कुर्बान कर दिया। हे प्रभु आज हम आपके चरणों में विनम्र होकर, कलवारी की
चोटी तक, दुःख भोग पर मनन करना चाहते हैं। यह क्रूस रास्ता हमारे लिए
मेल मिलाप और नवीनीकरण का साधन बन जाये। हम पर यह कृपा कर, कि आंसूओं की
इन राहों से गुजरते समय, हमारे हृदयों में पाप के प्रति धृणा और
पश्चात्ताप के भाव उत्पन्न हो जाये। हमें धीरज दे ताकि हम भी अपने जीवन
मे क्लेशों, दःख संकटों को खुशी से सहे। दूसरों के दुःखों को खुशी से
सहे। दूसरों के दुःखों को हल्का करें और तेरे साथ महिमा में प्रवेश कर
सकें।

अगुआ: हे प्रभु हम पर दया कर,

सब: हे ख्रीस्त हम पर दया कर,

View original post 4,094 more words

The Color Of Love

Banter Republic

Yesterday was Valentine’s day, or as men like to call it, extortion day. Valentine’s day is when a lot of married men are reminded what a poor shot Cupid really is. I don’t understand why Cupid was chosen to represent Valentine’s Day anyways. When I think about romance, the last thing on my mind is a short, chubby toddler coming at me with a weapon. In truth, without Valentine’s Day, February would be…well, January.

I wanted to make it really special on Valentine’s Day. So I tied my girlfriend up, and for three hours I slept soundly. You should try it, I do 100% recommend. I never needed a valentine. What I do need is a million dollars, and a fast metabolism. If love is answer, could you rephrase the question? Because love is a two way street constantly under construction. In the end though, I really want to…

View original post 465 more words

Lulu’s Life Tips: How To Overcome The Human Height Advantage

The Oceanside Animals

Hello friendlies! Lulu here with another life tip! Now, you may never have noticed this, but generally barking, humans are taller than dogs. This includes humans who haven’t finished growing up yet, such as children and Peter Pan and many politicians and celebrities. This gives humans an advantage when it comes to things like putting food and treats out of reach as well as when roughousing, because they can just stand up and then you can’t bitey their hands or or their faces. Fortunately, I’m here to offer a few suggestions for leveling this playing field!


View original post 552 more words

The Most Important Object

Banter Republic

On one of my many visits to the white house, I started musing to myself about an object that I imagined was of most importance to me and every other individual by extension. I weighed its importance on how much I couldn’t do without it on a daily. The inquest is still on and I want you to join me on this journey. Today, I present to you an object lesson on, wait for it, objects.

As I wake up every day, the first object I pick up is my mobile device. Surely I’m not alone in this. What is really wild is that sometimes I end up scrolling through the apps on this device without even thinking to check if I could still walk, you know, test my big toe for a second. So maybe the most important object is my mobile phone? Wait, I missed the part…

View original post 510 more words

“Talk to someone about what Love is” 2/14/2021 Written by Pastor Jim Lee for “THE DOMAIN FOR TRUTH”

God's group

“Our Daily Bread”     http://odb.org

The Daily Devotions of Greg Laurie    http://www.harvest.org/devotional

Image result for image Gods love

Written by Pastor Jim Lee forThe Domain for Truth” @  https://veritasdomain.wordpress.com

Original post @ https://veritasdomain.wordpress.com/2021/02/14/this-sunday-at-church-talk-to-someone-about-what-love-is/

This Sunday at Church: Talk to someone about what Love is

February 14, 2021 by SLIMJIM

For this Sunday here’s what you can do: Talk to someone about what Love is.

The subject of love is important.  Our society resonate with it given how many songs in many cultures is about “love.”  Yet the world’s idea of love might not be true love.

By the way the topic of love is important and not just because today the day I write this happen to Valentine’s Day.

So take the opportunity to talk to someone about love.  Whether younger or older than you, Christian or non-Christian.  Better yet act out loving kindness to others today as a member of the Church of Jesus!

View original post 407 more words

HOW MUCH? The Undying love

WHERE HOPE REIGNS

Have you ever been in love?

Have you ever fallen out of it? Gotten your heart broken and feeling you will never find love again. Badmouthing and seeing every person of the opposite sex as evil since one left you broken. You become a self-turned Evangelist, preaching the message of how fearsome and cruel love can be.

Please don’t go there with your mind, I’m not one”.Haha!😆

It’s beautiful to be in love and amazing when that love is reciprocated. Yet often at times, we don’t get what we hope for, and our love life turned one-sided. Such is the love of God for his people that is depicted in the Prophecy of Hosea.

Well, we all know or might have heard of one of the minor prophets in the Bible being Hosea. But how many of us know about his painful love story? Let me take you back…

View original post 893 more words

Fertile animal, or: Wild berry

The skeptic's kaddish

My fourth ‘Magnetic Poem’

Wanna try? Click here.

moist path between boughs 
fertile animal eating
wild berry gently


Notes

  • This particular ‘Magnetic Poem’ takes the form of a haiku;
  • I opted for the ‘Nature Poet’ magnet set for the first time.
    • Flora and fauna are not in my poetry wheelhouseat all;
    • Therefore, I now intend to regularly use of the ‘Nature Poet’ virtual magnet set to challenge myself again and further broaden my repertoire.

View original post

Set a Limit of Your Anger!!!

D_VYANG_TALKS

Hello guys, what’s up? hope you all are doing good and well wherever you are in this world. As we are heading towards the restart the rest proceeding of our life, after COVID pandemic, good things started taking place. For me, Institute Schedule to resume the offline classes from tomorrow, I got the little bit exposure in the field of content writing along with some bucks, Granny is also back to home after suffering a heartache and Pulmonary edema last week. It’s not easy to cope with so many things at a time but as a Human we can’t do anything against the law of nature and maybe it’ll remind us each and every time when we omit the said truth that Yes, We are just a HUMAN!! No more than that, No less than that. When we try to forget it, God Knocked the door of us in disguised…

View original post 1,460 more words

Valentine who? ❤️

ammannabroad

When nothing really happens and the only things that lightens up the day are the shopping trips to Sainsbury’s, Tesco or Waitrose. Oh, I could write a whole blog about the pros and cons, the product mix, and the efficiency of the employees of this three British supermarkets but I’m not sure, if someone would be really interested about it. Maybe next time if the general boredom keeps going on. Another daily highlight is the development level of the snowdrops, choirboys, crocus and daffodils. I never lived in a country with so many wild flowers before, or maybe just never so rural and with so much time to look at the small things. Oh and not to forget the wildlife, the birds, the deer’s and squirrel’s which are quite lazy at the moment and barely move when you pass by. Even our dog doesn’t really impress them anymore. Last time…

View original post 967 more words

The History of Valentine’s Day

The Pawprint

By: Jenna Zuraiki, Features Editor, The Pawprint

Valentine’s Day happens every year on February 14th. Around the whole world, candy, roses and gifts are traded between friends and family, all in the name of St. Valentine. Who is St. Valentine and where did these traditions come from?

The history of Valentine’s Day is hidden in mystery. We do know that February has for quite some time been praised as a month of love and romance, and that St. Valentine’s Day, as far as we might be concerned today, contains vestiges of both Christian and old Roman custom. However, who was Saint Valentine, and how could he become related with this ancient ritual?

Saint Valentine was a Roman priest who performed secret weddings against the desires of the authorities in the third century. He was detained in the home of an honorable man, he healed his captor’s blind daughter, making the…

View original post 783 more words

ഗോൾഡ് ഫിഷ്

മഹാപാപിയുടെ എഴുത്തുകൾ

ആ ചില്ലുകുപ്പിയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടുവാനായി നിർത്താതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും കാഴ്ചക്കാരന് അതൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായി മാറി.

വിവാഹ സൽക്കാര ചടങ്ങിനിടയിൽ കണ്ട ഒരു ചെറിയ വലിയ കാര്യമാണ്.ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച ഭീമൻ മുറിയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് തീൻമേശകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.പാട്ടും ബഹളവുമായി ചിലരൊക്കെ വേദിയിലേക്കും നോക്കി ഒരേ ഇരിപ്പാണ്. എന്നാൽ ചുരുക്കം മനുഷ്യർ തീൻമേശയുടെ ഒത്ത നടുവിലിരിക്കുന്ന ചില്ലുപാത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യമായി ചെയ്യുന്നു.

അൽപ്പം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചു പൂക്കൾ കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇതിനിടയിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗോൾഡ്‌ഫിഷ് വല്ലാത്ത നെട്ടോട്ടമാണ്. പൂവുകളുടെ തണ്ടുകൾ കാരണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നീന്തി നടക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധമാണ് കിടപ്പ്. അതിനിടയിൽ ആളുകളുടെ ലാളന കൂടിയായപ്പോൾ വല്ലാതെ വിയർപ്പുമുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ പാവത്തിന്. ചിലരൊക്കെ സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് പൂവിന്റെ തണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞു കുത്തുന്നതും വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്താൽ കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എല്ലാ മീനുകളുടെയും അവസ്ഥ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു.അങ്ങനെ ആ ചില്ലുകുപ്പിയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടുവാനായി നിർത്താതെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും കാഴ്ചക്കാരന് അതൊരു ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയായി മാറി.

കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിട്ട ഓട്ടത്തിനിടയിലും ആ മീനുകളുടെ കാര്യം വല്ലാതെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിന്നു.

അല്ല ഞാനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശെരിയാകും. സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രത്തിന് പുറത്തുകൂടി പിടിച്ചാൽ യാതൊരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാത്ത രാജ്യത്ത് ഈ കൊച്ചു മീനുകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് തന്നെ വലിയ തെറ്റാണ്… എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക 🙏. ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ്.

ക്ഷമ യാചിച്ചുകൊണ്ട്,

ഒരു മഹാപാപി

View original post

ഗാന്ധിജിയുടെ വട്ട കണ്ണട

മഹാപാപിയുടെ എഴുത്തുകൾ

അവിടെ വല്ലാത്തൊരു തിരക്കാണ് എല്ലായ്പോഴും, പച്ചക്കറി പലചരക്കുകൾ എല്ലാം അവിടെ സുലഭമായതു തന്നെയാകാം തിരക്കിനും കാരണം.

കൊറോണ കാലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ പേരും വിലാസവുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ബുക്കും പേനയുമൊക്കെ ആകെ പൊടിപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു.സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന കയറൊക്കെ പൊട്ടി താഴെ അലക്ഷ്യമായി കിടന്നു. കടയ്ക്കുള്ളിൽ മാസ്ക്ക് വയ്ക്കാതെ ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി.അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടു കയറാമെന്ന് കരുതി പുറത്ത് നിന്നു.

ഒടുവിൽ ആളുകൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തുടങ്ങി. പെട്ടന്ന് അവിടെ വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എത്തി.

അലക്ഷ്യമായി പാറി പറന്ന നരച്ച മുടിയിഴകൾ,വല്ലാതെ ക്ഷീണം തെളിഞ്ഞു കണ്ട പാതിയടഞ്ഞ കുഞ്ഞു കണ്ണുകൾ.മുഖത്തെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ പാടുകളും അൽപ്പം കൂനിയുള്ള നടപ്പും. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നി തുടങ്ങി. എളിയിൽ തിരുകി വച്ചിരുന്ന പഴയ ഒരു പേഴ്സ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുറച്ചു സാധനങ്ങളുടെ വില തിരക്കി. കഷ്ട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, വിലയെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസവും കൂടാതെ അവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങി എങ്ങോട്ടോ നടന്നു. ഒരുപക്ഷെ അൽപ്പം വില കുറവിൽ വാങ്ങുവാനായി അടുത്ത കടയിലേയ്ക്ക് പോയതാവാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ അത്രയും പണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

പണം… അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായി…

View original post 211 more words

രാജ്യദ്രോഹി

മഹാപാപിയുടെ എഴുത്തുകൾ

എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ നിൽപ്പാണ്, നെഞ്ചോക്കെ വല്ലാത്ത ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും. തലേദിവസം രാത്രിയിൽ ആലോചിച്ചു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും പറയാനാവാതെ ഇഷ്ട്ടമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മടക്കം ☺️

പ്രണയ കഥകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടാകും അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഇന്ന് വീണുകിട്ടി, പാവപ്പെട്ട പത്തനംതിട്ട സുഹൃത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നുമാണ് സംഭവം. ചോറു വാരി വാരി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം അവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, ഇത്രയും ആഹാരം വായിൽ വച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു തടസവുമില്ലാതെ അവനെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന സംശയം വല്ലാതെ അലട്ടി.

പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് സംഭവം, അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഭംഗിയും അതിനുപരി നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുന്ന അവന്റെ കഥയിലെ നായികയുമായി അടുപ്പത്തിലാകാൻ കേവലം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളെ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ.

“കച്ചാ മാങ്ങ യൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുവാരുന്നു അണ്ണാ “

തന്റെ നല്ല പകുതിയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ചോറ് പത്രത്തിൽ ആരും കാണാതെ സ്ഥിരം കൊടുത്തിരുന്ന പ്രണയ സമ്മാനമായിരുന്നു ആ മിട്ടായി. ഈ മധുരമൊക്കെ തിന്ന് വല്ല അസുഖവും വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാവണം പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അധികം വൈകാതെ അവനെ ഇട്ടേച്ചങ്ങു പോയി!!!!

“പണ്ട് അവളുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു പരീക്ഷയൊക്കെ നോക്കി എഴുതി, പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പൊട്ടി, ഇപ്പൊ അവൾക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് അണ്ണാ”

സങ്കടം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പാവം പാത്രത്തിലിരുന്ന മീൻ വറുത്തത് മുഴുവനും വായിലാക്കി. ശേഷം തലയും കുലുക്കി അൽപ്പം ചിരിച്ചു. അൽപ്പം ചോറ് കൂടി കഴിക്കാൻ പറയണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അവന്റെ ദുഃഖ…

View original post 128 more words