Uncategorized

കോവിഡ് രോഗിയിൽ നിന്നും എത്രദിവസം പകരും? എത്ര ദിവസത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് മാറും? ജോലിക്ക് എന്നുപോകാം?

Watch “കോവിഡ് രോഗിയിൽ നിന്നും എത്രദിവസം പകരും? എത്ര ദിവസത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് മാറും ?ജോലിക്ക് എന്നുപോകാം?” on YouTube

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s