Uncategorized

Wer ‘t ús werk om gie

Foundation Operation X for languages, cultures and perspectives

Schreeuwn troch Giovanni Pinto

Nooi in langen tiid, dat ik gin stok – aft, aste yn in eeuwr wes dat út it Latyn oofkomstich is it seze súeste, in artykel – yn it Eilaunders útjeeuwn hew, schrieuw ik fannacht ien, sò dat dit gebrúk opnee yn livven rupt is en om tò hilpen mooi ‘t behaud fan dees tang en om it yn ere tò hauden, en om mair schriftlik gúed oon tò metjen, sò dat de júed fan Nederlaun en selfs de gaunske wereld hierfan lere kinne. Der stie, yn ús tang, net genooch schreeuwn en ik bin derom fan ‘t ieuwrtúegjen dat ik mair yn dees tang schrieuwe gai, sò dat deze gong feëeuwre en en it werk fan ‘e tang fan Lytje Pole wier op in gúejen speur komt.

Ús werk gie om it opstellen fan stokken feur it tiidschrift fan Operaasje X; de stokken gaie…

View original post 589 more words

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s